Privacy Beleid

Inleiding

De website www.garnier-be.com ( hierna de website) zijn eigendom van en worden bestuurd door L’Oréal Belgilux, met maatschappelijke zetel te Keizer Karellaan 584, 1082 Brussel, en met BTW-nummer BE 0403.136.453.

L’Oréal Belgiluxverbindt zich ertoe om uw vertrouwelijkheid online te beschermen. L’Oréal Belgiluxmeent dat de beste manier om de vertrouwelijkheid van de gebruikers van de website te beschermen is om hen mee te delen welke gegevens verzameld worden en dat ze begrijpen en toestemmen met het gebruik van deze informatiesdoor L’Oréal Belgilux.

L’Oréal Belgiluxkan occasioneel haar privacybeleid aanpassen en deze veranderingen publiceren op deze pagina zodat u steeds op de hoogte bent van de gegevens die L’Oréal Belgiluxverzamelt, het gebruik dat ze hiervan maakt en de omstandigheden waarin ze deze informatie verspreidt. L’Oréal Belgiluxkan u op de hoogte brengen via haar home pagina wanneer dergelijke veranderingen zich voordoen. L’Oréal Belgiluxnodigt u evenwel uit om haar privacybeleid regelmatig na te gaan om de veranderingen te kennen.

De website kan linksbevatten naar derde websites die een belang vertegenwoordigen voor de gebruikersvan de website.Indien u klikt op deze links, verlaat u de website. L’Oréal Belgiluxheeft geen enkel recht ten aanzien van deze websitesnoch enig zicht ophun beleid betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, dewelke kan verschillen van deze van L’Oréal Belgilux. L’Oréal Belgiluxweigert iedere verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze websites van derden. De persoonsgegevens die u wenst te verstrekken aan derden of die door hen zijn verzameld zijn niet gedekt door de huidige verklaringvan L’Oréal Belgiluxmet betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Alvorens enige persoonlijke informatie mee te delen aan een vennootschap nodigen wij u uit om inlichtingen in te winnen over hun privacybeleid.

Verzameling van persoonsgegevens

Om beter tot uw dienst te zijn en te beantwoorden aan uw noden en belangen, verzamelt, verzendt en gebruikt L’Oréal Belgiluxuw persoonsgegevens, onder het voorbehoud u te hebben bericht en uw toestemming te hebben verkregen, en, desgevallend, na registratie bij de locale autoriteiten voor de bescherming van gegevens.

Wat de persoonsgegevens betreft die u gehouden bent mee te delen aan L’Oréal Belgilux, kan het uw persoonsgegevens betreffen zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mail,maar ookuw financiële informatie ( nummer van uw bankkaart) en andere bijzondere informaties: login, paswoorden, informatie omtrent facturatie.

Gebruik van persoonsgegevens

L’Oréal Belgiluxkan van tijd tot tijd de informatie die u haar hebt verstrekt gebruiken voor marketingdoeleinden (bijvoorbeeld om producten of bijkomende diensten te ontwikkelen of te bevorderen)

In de mate dat u uw voorafgaandelijke toestemminghebt gegeven, kan L’Oréal Belgiluxde door u verstrekte gegevensdelenmet andere nauwkeurig uitgekozen bedrijven.

L’Oréal Belgiluxontwikkelt voortdurend producten en diensten op basis van informatie en reacties die ze ontvangt van de websitegebruikers en de gebruikers van haar producten en diensten. Het kan gebeuren dat L’Oréal Belgiluxdeze informatie met udeelt, waarbij ze u informeert over andere producten die volgens haar waardevol kunnen zijn en u mogelijkinteresseren.

Indien u dergelijke berichten niet wenst te ontvangen, gelieve dit dan simpelweg te melden wanneer u uw persoonsgegevens verstrekt of stuur L’Oréal Belgiluxeen e-mail naar het volgende adres: [email protected]

Om beter te begrijpen hoe u en andere websitegebruikers,met de website omgaan en u op die manier een betere dienst te verschaffen, kan L’Oréal Belgiluxuw persoonsgegevens ook gebruiken om de activiteit op de website te volgen.

Iedere keer L’Oréal Belgiluxde persoonsgegevens verzamelt, spant L’Oréal Belgiluxzich in om een link op te nemen naar het privacybeleid op de pagina in kwestie.

Niet verdelen van de persoonsgegevens

Uw informatie zal enkel verdeeld worden onder de agenten, raadgevers, dienstverlenersen andere bedrijven van de groep L’Oréal. L’Oréal Belgiluxverspreidt geen gegevens over uw individuele bezoeken op de website of persoonlijke informatie die uw identiteit vrijgeven aan andere derden zonder uw voorafgaandelijketoestemming of in de gevallen voorzien door de wet.

Beveiligingvan de persoonsgegevens

Uw informatie zal bewaard worden op een intern gegevensbestand van L’Oréal Belgiluxwaaropenkel de agenten en de werknemers van L’Oréal Belgiluxtoegang hebben.

De agenten of raadgevers die bij hun dienstverlening aan L’Oréal Belgiluxtoegang hebben tot de door u verstrekte gegevens, moeten deze informatie beveiligd en vertrouwelijk houden en ze zijn niet gemachtigd om deze te gebruiken voor andere doeleinden dan de dienstverlening die ze verzekeren voor L’Oréal Belgilux.

Het kan gebeuren dat de informatie die u meedeelt elektronischwordtverstuurd naar servers die gelegen zijn buiten het land waar u oorspronkelijk uw gegevens hebt ingegeven. Bovendien, kan deze informatie gebruikt worden, bewaard worden en behandeld worden buiten het land waar u deze hebt ingegeven.

L’Oréal Belgiluxneemt alle redelijke maatregelen met het oog op de bescherming van identiteitsgegevens die u verzendt naar de website, en om deze gegevens te beschermen voor ieder verlies, foutief gebruik en onwettige toegang, publicatie, aanpassing of vernietiging en dit overeenkomstig haar vertrouwensbeleid.

L’Oréal Belgiluxwijst u op het feit dat geen enkele internet verbinding volledig zeker en onfeilbaar is. Het kan onder meer gebeuren dat een e-mail verstuurd naar of van de website weinig zeker is. Wees dus bijzonder voorzichtig wanneer u beslist welke informatie u overmaakt per e-mail aan L’Oréal Belgilux. In geval van gebruik van een wachtwoord, identificatienummers of andere toegangsmiddelstot de website, valt de bescherming van dezenonder uw verantwoordelijkheid.

Cookies

Voor meer informatie over "cookies", click hier.

Machtiging

Wanneer u de website gebruikt en uw gegevens verschaft, stemt u toe met:

(i) het verzamelen en het gebruik van uw persoonsgegevens door L’Oréal Belgiluxzoals omschreven in deze verklaring, en

(ii) het overmaken van uw persoonsgegevens naar landen buiten de Europees Economische Ruimte.

Juistheid van de persoonlijke informatie

U kan de gegevens controleren die L’Oréal Belgiluxbewaart op uw naam door een e-mail te sturen naar [email protected].  L’Oréal Belgiluxzal het mogelijke doen om u deze informatie te

verschaffen (die ze bewaart) binnen de tijdelijk wettelijk passende grenzen. U kan L’Oréal Belgiluxook verzoeken om alle feitelijke onjuistheden te verbeteren betreffende deze informatie of om eenders welkdeel van de informatie te verwijderen uit de L’Oréal Belgiluxdossiers.

Contact

Indien u verdere vragen, opmerkingenof twijfels hebt over dezeverklaring betreffende bescherming van de persoonlijke levenssfeer of over het gebruik van deze informatie op de website, of indien u een einde wenst te stellen aan dezecommunicaties, gelieve contact op te nemen met ons door een e-mail te sturen naar [email protected]